11/03/2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại đồng cổ đông thường niên 2024 , download file đính kèm 22-HĐQT_TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tin tức nổi bật khác