05/04/2018

Thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông HIDICO

Thực hiện nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 30/3/2018 của Đại hội cổ đông thường niên HIDICO 2018, theo đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 64%/cổ phần lưu hành ( trong đó trả bằng tiền chiếm 31%, bằng cổ phần 69%).

Do đó, HIDICO đề nghị quý Cổ đông gửi giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần về HIDICO để tiến hành điều chỉnh tăng số lượng cổ phần...Trường hợp, Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân ( địa chỉ, CMND/ĐKKD...) vui lòng thông báo để HIDICO tiến hành điều chỉnh lại cho chính xác.

 Qúy cổ đông gửi Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần và thông tin cá nhân (nếu có thay đổi) về HIDICO chậm nhất đến ngày 16/4/2018... chi tiết xem file đính kèm:HIDICO_Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo gửi GCN SHCP

 

 

 

 

 

Tin tức nổi bật khác