26/03/2018

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lúc 9h00 ngày 30/3/2018

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lúc 9giờ 00 ngày 30/3/2018

Chị tiết vui lòng tải file đính kèm:TB 14-HĐQT HDICO_mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (09g00_30-3)

Tin tức nổi bật khác