04/04/2017

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp

1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017  BC Ban dieu hanh 2016

2/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Bien ban DHDCD 2017

3/ Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông năm 2017 Nghi quyet DHCD 2017

Tin tức nổi bật khác